Història de la Companyia

Primeras maquinas1954.- El senyor Ramon Olive funda l'empresa, a la localitat de
Sant Pere de Riudebitlles, per fabricar planxes de cartró ondulat. Per iniciar aquesta activitat es va instal.lar una onduladora de 1,60 m.  d'ample.

1962.- S'insta.la una altra onduladora nova de 1,80 m. d'ample.

1972.- Es reemplacen les dues onduladores Caballé per una d'origen anglès: la Simon de 2,20 m. d'amplada.

1976.- S'afegeix una altra onduladora Caballé de 1,60 m. d'ample per poder produir un nou tipus de cartró ondulat anomenat micro-canal.

1980.- L'empresa es va constituir com a Societat Anònima.

1984.- Es reformà la maquina Simon aconseguint un resultat excel.lent en la qualitat del cartró a partir de les onduladores sense pintes.

1992.- Es va canviar tota la línia onduladora Simon  per una línia Medesa de 2,45 m. d'amplada.

1995.- Es va instal.lar un sistema en la taula d'assecat anomenat "Short Press", que evita qualsevol possibilitat d'aixafat del cartró.

1997.- Es va canviar la talladora electrònica Medesa per una altra talladora helicoïdal d'última generació.

1999.- Es canvià l'onduladora per l'últim model de la firma italiana Agnatti, amb cossos ondulars intercanviables.

2001.- Es va introduir un nou sistema de sortida de planxa / apilador automàtic acompanyat d'un sistema doble de fleixador - paletitzador.

2004.- Des d'aquest any l'onduladora Agnatti no ha deixat de rebre reformes i millores en els seus diferents elements , per tal de millorar aspectes com la productivitat, els consums de la màquina i la qualitat del producte acabat.

2006.- Es fan modificacions a l'onduladora per poder treballar amb papers de gramatge alt.

2009.- Es modifica la sortida de la línia per poder fabricar planxes de fins a 5.500 mm de llarg.

Aquesta evolució i canvi continu demostra el compromís constant de la Direcció de Ramón Olivé, S. A. envers els seus clients, la societat i el seu principal actiu: els empleats.